Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

BG06RDNP001-19.610-0046: ДЕЙНОСТ 4. ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 2023-2027Г. НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ“, ВКЛ. КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ.

ПОДДЕЙНОСТ 4.1. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 2023-2027Г. НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ

  • СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 2023-2027Г. НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ – За повече информация прочетете ТУК.

ПОДДЕЙНОСТ 4.2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ РАБОТНИ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 2023-2027Г. НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ.

  • СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на провеждане работни срещи за консултиране с местната общност по разработване на стратегия за ВОМР 2023-2027г. на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем“, на 11.09.2023 г. и на 12.09.2023 г. – За повече информация прочетете тук …….
  • ИНФОРМАЦИЯ за провеждане на провеждане работни срещи за консултиране с местната общност по разработване на стратегия за ВОМР 2023-2027г. на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем“, на 11.09.2023 г. и на 12.09.2023 г. – За повече информация прочетете тук …….

ПОДДЕЙНОСТ 4.3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 2023-2027Г. НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ.

  • СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на проект на стратегия за ВОМР 2023-2027г. на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем“, на 13.09.2023 г. – За повече информация прочетете тук …….
  • ИНФОРМАЦИЯ за проведено обществено обсъждане на проект на стратегия за ВОМР 2023-2027г. на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем“, на 13.09.2023 г. – За повече информация прочетете тук …….