Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

BG06RDNP001-19.610-0046: ДЕЙНОСТ 3. ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ

ПОДДЕЙНОСТ 3.1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ  ЗА ОБЩИНА МАДАН, ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ. И ПОДДЕЙНОСТ 3.2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ  ЗА ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ.

  • ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ ЗА ОБЩИНА МАДАН И ЗА ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – За повече информация прочетете тук ….
  • АНАЛИЗ  ЗА ОБЩИНА МАДАН, ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – За повече информация прочетете тук ….
  • АНАЛИЗ  ЗА ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – За повече информация прочетете тук ….

ПОДДЕЙНОСТ 3.3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ – РАБОТНИ/ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ.

  • Покана за участие в представяне на разработките пред широката общественост по  поддейност 3.1. „Извършване на проучване и изготвяне на анализ  за община Мадан, част от територията на МИГ“ и поддейност 3.2. „Извършване на проучване и изготвяне на анализ за община Рудозем, част от територията на МИГ“ на 29.07.2023 г. и 30.07.2023 г. –  За повече информация прочетете тук….
  • Информация за проведена информационна кампания-работни/информационни срещи на 29.07.2023 г. и 30.07.2023 г. във връзка с представяне на разработките пред широката общественост по  поддейност 3.1. „Извършване на проучване и изготвяне на анализ  за община Мадан, част от територията на МИГ“ и поддейност 3.2. „Извършване на проучване и изготвяне на анализ за община Рудозем, част от територията на МИГ“ – За повече информация прочетете тук….