Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

BG06RDNP001-19.610-0046: ДЕЙНОСТ 2. ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ДЕЙНОСТ 2. ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОДДЕЙНОСТ 2.1 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

  • Съобщение за Обучение на местни ЛИДЕРИ и заинтересовани страни за консултиране на стратегията на МИГ „КИЧИКА МАДАН-РУДОЗЕМ“ на 25.07.2023 г. За повече информация прочетете тук
  • Информация за проведено обучение на ЕКИП на МИГ „КИЧИКА МАДАН-РУДОЗЕМ“. За повече информация прочетете тук

ПОДДЕЙНОСТ 2.2 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА  ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ

  • Съобщение за Обучение на ЕКИП на МИГ „КИЧИКА МАДАН-РУДОЗЕМ“. За повече информация прочетете тук
  • Информация за проведено обучение на ЕКИП на МИГ „КИЧИКА МАДАН-РУДОЗЕМ“. За повече информация прочетете тук