Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

BG06RDNP001-19.476-0010 ДЕЙНОСТ 2. Ремонт и реновиране на територии, включително оборудване за провеждане на събития, организирани от МИГ „Кичика“

Извършен е ремонт и реновиране на парк в гр. Мадан, община Мадан за провеждане ежегодно на събития, организирани от МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем” и ремонт и реновиране на терен в с. Рибница, община Рудозем, за провеждане ежегодно на събития, организирани от МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”. Доставено е оборудване за нуждите на МИГ, което ще се използва за провеждане на събитията по проекта. Застраховани са активите, придобити от МИГ, в изпълнение на дейността – Застрахователна полица № 98012310003961.

  • Покана за откриване на ремонтирания и реновиран парк в гр. Мадан, за повече информация ТУК …..

Ремонт и реновиране на парк в гр. Мадан, община Мадан

Ремонт и реновиране на терен в с. Рибница, община Рудозем