Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ >>

Изх. № 01-П-09/16.11.2023г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ

ПОКАНА

за:

  СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ >>

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ >> на основание чл.34, ал.5 от Устава на Сдружението,

С В И К В А:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, което ще се проведе на 24.11.2023 г. (петък) от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – град Мадан, ет. 4, зала 401, ул. „Обединение” № 14, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Докладване и вземане на Решение за прекратяване на правомощията на ЕТ „СИЛЕНА – РАШИД ЧАУШЕВ“ от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ>> поради настъпила смърт на физическото лице – търговец: Рашид Раифов Чаушев, вкл. прекратяване на членство и в Общото събрание на МИГ;
  2. Докладване и вземане на Решение за прекратяване на членство от Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ>> на лицето: Денис Величков Карамитев (Заявление с Вх. № 02-ЗП-1/23.10.2023 г.) – Физическо лице (гражданин)/Нестопански сектор;
  3. Провеждане на процедура по избор на нов член на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ>>.

При липса на кворум, на основание чл.35, ал.2 от Устава и чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание ще бъдат предоставени на всеки член.

С уважение: /положен подпис и печат/

ОБЩИНА МАДАН,

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ФАХРИ  МОЛАЙСЕНОВ – КМЕТ

/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ/