Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ >>

Изх. № 01-П-08/09.11.2023 г.

ПОКАНА

за:

  ЗА СВИКВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ >>

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ >>, в качеството си на Председател на Управителния съвет („УС“),

СВИКВАМ:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО на 16.11.2023 г. от 14.00 часа.

Заседанието на Управителния съвет ще се проведе в сградата на Общинска администрация – град Мадан, ет. 4, зала 401, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане статуса на следните проекти, финансирани по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ към Мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.:
  2. Проект “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“, който се реализира съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022 г. (Процедура № BG06RDNP001-19.476);
  3. Проект <<Подготвителни дейности по разработване на стратегия за периода 2023-2027г. на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем“>>, който се реализира съгласно Административен договор № РД 50-59 от 20.03.2023 г. (Процедура № BG06RDNP001-19.610).
  4. Определяне на дневен ред, дата, място и час за свикване на Общо събрание;
  5. Разни.

С уважение: /положен подпис и печат/

ОБЩИНА МАДАН,

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ФАХРИ  МОЛАЙСЕНОВ – КМЕТ

/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ/