Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем организира пресконференция на 25.07.2023 г. в 15:00 часа в административната сграда на Община Мадан

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ

ОРГАНИЗИРА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

на 25.07.2023 г. в 15:00 часа в административната сграда на Община Мадан:

гр.Мадан, ул. „Обединение“ №14, етаж 4, зала 401

във връзка с реализация на проект:

BG06RDNP001-19.476-0010 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“ съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022г., финансиран по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Общата стойност на проекта възлиза на 192 750,74  лева с включен ДДС, в т.ч.:

  • Безвъзмездна финансова помощ в размер 186 750,74 лева, в т.ч. 90% или 168 075.67 лева – средства от ЕЗФРСР и 10% или 18 675.07 лева – съфинансиране от националния бюджет на РБ;
  • Съфинансиране от общините Мадан и Рудозем 3.11%: 6 000,00 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е от 06.10.2022 г. до 06.10.2023 г.

Основната цел на проекта е да се проучи и популяризира местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ, вкл. да се въведат иновативни за местната общност дейности и практики, с които да се постигне устойчиво развитие.

Програмата на събитието може да свалите от тук