Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

Обява за провеждане на „Фестивал на изкуствата – територия „Кичика“ – Мадан – Рудозем“ на 05.08.2023 г. и 06.08.2023 г. в с.Рибница, общ.Рудозем

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ

ОРГАНИЗИРА

провеждане на <<Фестивал на изкуствата – територия „Кичика“ – Мадан – Рудозем>>

на 05.08.2023 г. и 06.08.2023 г. в с.Рибница, общ.Рудозем на реновирания терен по проект:

BG06RDNP001-19.476-0010 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“ съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022г., финансиран по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Обявата в PDF формат може да се свали тук

Програма можете да изтеглите ТУК ….