Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

BG06RDNP001-19.610-0046 “Подготвителни дейности по разработване на стратегия за периода 2023-2027 г. на МИГ „Кичика“  –  Мадан – Рудозем“, финансиран  по  Под-мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ към Мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №РД 50-59/ 20.03.2023 г.

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ПРОЕКТА:

Сдружение МИГ „Кичика“ – Мадан–Рудозем

ДАТА НА СТАРТИРАНЕ:

20.03.2023 г.

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ:

20.09.2023 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА /100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ/: 48 855,30 лева, в т.ч.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 43 969,77 лева;

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ:  4 885,53 лева.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предвижда се разработване на Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г. на МИГ „Кичика“-Мадан-Рудозем“ /СВОМР 2023-2027/, с цел бъдещо прилагане на територията на общините Мадан и Рудозем,  кохерентна, с непрекъснати граници и на която територия, не е изпълнявана стратегия за местно развитие.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  • Да се подпомогне процеса за подготовка на СВОМР 2023-2027, която да даде възможност за бъдещото и финансиране от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Да се информира местното население, относно възможността за финансиране на СВОМР 2023-2027 по повече от един фонд и за възможностите за бъдещото и прилагане на територията на МИГ;
  • Да се насърчи активното включване на местното население в разработването на СВОМР 2023-2027 и да се акумулира заинтересованост за бъдещото и прилагане на местно ниво;
  • Да се осигури функциониране на МИГ на местно ниво с местни лидери и екипи, притежаващи умения и капацитет за активно участие по време на разработване на СВОМР 2023-2027, включително за работа с местната общност и в рамките на местното партньорство, както и за бъдещото и прилагане в съответствие със актуални условия, изисквания и законодателство на европейско, национално и местно ниво.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

ДЕЙНОСТ 1. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СВОМР 2023-2027, в т.ч.:

За повече информация за Дейност 1 прочетете тук

ПОДДЕЙНОСТ 1.1. Подготовка и провеждане на информационна кампания/срещи /при стартиране на проекта/включва провеждане на 2 /два/ броя еднодневни срещи на територията на община Мадан и 2 /два/ броя на територията на община Рудозем /за най-малко 20 участници във всяка среща/. Общо минимум 4 броя срещи с общо 80 броя участници в проведената кампания. Целта на дейността е да се популяризира процеса на разработка на СВОМР за програмен период 2023-2027г., чрез запознаване на участниците с проектни цели, дейности, начина на включване на широката общественост в цялостната реализация; информация за планираните за постигане индикатори и резултати в рамките на проекта и бъдещи възможности за развитие на територията на МИГ.

ПОДДЕЙНОСТ 1.2. Дейности по прилагане на информационни и комуникационни мерки – включва: Предпечатна подготовка, печат и доставка на Информационна брошура, на Информационна дипляна  и на Рекламно пано; Предпечатна подготовка, печат, доставка и монтаж на Информационен плакат; Поддържане на интернет страница на МИГ с информация за проекта; ПР-публикации в местни медии; Подготовка и провеждане на информационна заключителна конференция – предвидени минимум 50 участника. Дейностите ще се изпълнят при спазване на изискванията и условията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“.

ДЕЙНОСТ 2. ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ – Провеждане 1/един/ брой  обучение на територията на община Мадан и 1/един/ брой обучение на територията на община Рудозем /за най-малко 20 участници всяко обучение/, както и провеждане  на 1/един/ брой обучение в град Мадан  /за най-малко 10 участници/. Общо преминали и обучени 50 лица. За повече информация прочетете тук

ДЕЙНОСТ 3. ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – Проучвателна дейност и изготвяне на анализ с актуални данни за територията на МИГ, както и представяне на разработките пред широката общественост, чрез информационни/работни срещи по 2 /два/ броя на територията на община Мадан и 2 /два/ броя на територията на община Рудозем /за най-малко 20 участници във всяка среща – кафе пауза, наем зала/. Общо минимум 4 бр. срещи с преминали 80 броя участници. За повече информация прочетете тук

ДЕЙНОСТ 4. ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 2023-2027Г. НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ“, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – Подготовка на проект на СВОМР 2023-2027,като по време на разработването, ще се провеждат работни срещи за консултиране с местната общност: 2 /два/ броя на територията на община Мадан и 2 /два/ броя на територията на община Рудозем /за най-малко 20 участници във всяка среща/.След цялостно изготвяне на СВОМР 2023-2027 ще се проведе обществено обсъждане – 1 /един/ брой събитие в община Мадан и 1 /един/ брой в община Рудозем /за най-малко по 50 участници във всяко/. Общо минимум 6 бр. срещи с преминали минимум 180 броя участници. За повече информация прочетете тук.

ДЕЙНОСТ 5. КООРДИНАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ – включва Административни и Оперативни дейности и разходи по проекта, включително извършване на писмен превод от бълг. на англ. език с резюме на Стратегия за ВОМР 2023-2027г. на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем“.

Резюме на Стратегия за ВОМР 2023-2027 г. на МИГ „Кичика“-Мадан-Рудозем“. За повече информация виж линковете по долу.

BG

ENG

РЕЗУЛТАТИ:

Проведени информационни кампании – работни/информационни срещи с 412 участници; проведени обучения на местни лидери и заинтересовани лица – обучени 64 души; разпространени информационни материали във всички кметства и км. наместничества – 66 населени места с население 18 203 души /по данни на НСИ/31.12.2022г./

Целевите групи, които ползват продуктите и въздействията, генерирани чрез реализацията на проекта са представители на местните власти, НПО, местни предприемачи, както и цялото население на територията на МИГ „КИЧИКА“ – общините Мадан и Рудозем (област Смолян).