Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

BG06RDNP001-19.476-0010 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“ съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022г., финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

БЕНЕФИЦИЕНТ НА ПРОЕКТА:

Сдружение МИГ „Кичика“ – Мадан–Рудозем

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:

192 750,74 лв., от които Европейски средства
168 075,67 лв., Национално финансиране
18 675,07 лв. и Собствени средства 6 000,00 лв.

ДАТА НА СТАРТИРАНЕ:

06.10.2022 г.

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ:

06.10.2023 г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектът е насочен към популяризиране на местната идентичност – местни традиции, културно и историческо наследство, традиционни местни продукти, което води до подобряване и стимулиране на производството, както и подобряване на условията и средата на живот на местната общност.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Целта на проекта е да се проучи и популяризира местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН–РУДОЗЕМ, включително да се въведат иновативни за местната общност дейности и практики, с които да се постигне устойчиво развитие и идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН–РУДОЗЕМ.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

ДЕЙНОСТ 1. Изследване, проучване и провеждане на промоционална кампания за популяризиране на местната идентичност;

Дейността, чрез предвиденото обучение на представители на местната общност е иновация за територията и общността в проучването и популяризирането на местната идентичност, предвиждайки, след обучението лицата – доброволци от двете общини да участват активно и на практика в нейната реализация. От една страна, представители на местната общност ще придобият умения в начините и методите за професионално изследване, проучване, анализиране и промотиране на територията си, така, че да докажат и покажат нейната даденост и идентичност, пред останалите представители на тази общност. От друга страна самата МИГ ще реализира иновативна със спецификата си и за организацията дейност, която ще подпомогне за бъдещата и работа, като действащ субект на своята територия. Не на последно място в своята дейност и в резултат от дейността по проекта, ще има възможността да продължи да работи за бъдещото развитие на територията и общността в нея, имайки доказателства, за идентичността на територията и общността в нея – изследвано, проучено и анализирано културно и историческо наследство, в т. ч. природни дадености и феномени; местни традиции и обичаи; специфични местни продукти и услуги), които са промотирани пред местната общност. Проектната дейност запознава местната общност с местната идентичност, а организацията ще има възможността да продължи да промотира идентичността на територията в която развива дейността си, включително идентиността на местната общност, като доказано търси възможности за бъдещото запазване, опазване, съхраняване и показването и пред други територии в страната и на транснационално ниво.

Поддейност 1.1. Организиране и провеждане на „Обучение на местната общност за изследване и промоциране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”

Предвижда обучаемите лица да са доброволци от територията на МИГ, без ограничение на пол, етническа принадлежност или сектор към който принадлежат, които да бъдат обучени за участие в дейностите по проекта, свързани с изследване, проучване и промоциране на местната идентичност.

Поддейност 1.2. Провеждане на изследване и проучване за популяризиране на местната идентичност, в това число за популяризиране на местни традиции, културно и историческо наследство, традиционни местни продукти и други на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”.

Предвижда изготвяне на „Анализ на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем” след проведено изследване и проучване и обобщен „Доклад за популяризиране на местната идентичност на територията и общността.

Поддейност 1.3. Организиране и провеждане на Промоционална обиколка под мотото: „Територия: „Кичика” – Мадан – Рудозем”.

Предвижда се провеждането на промоционална кампания, под формата на промоционална обиколка под мотото: „Територия: „Кичика” – Мадан – Рудозем”, свързана с популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”.

За повече информация по изпълнение на Дейност 1. натиснете ТУК.

ДЕЙНОСТ 2. Ремонт и реновиране на територии, включително оборудване за провеждане на събития, организирани от МИГ „Кичика“;

Поддейност 2.1. Предвижда да се извърши ремонт и реновиране на парк в гр. Мадан, община Мадан за провеждане ежегодно на събития, организирани от МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”

Поддейност 2.2. Предвижда да се извърши ремонт и реновиране на терен в с. Рибница, община Рудозем, за провеждане ежегодно на събития, организирани от МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”

Поддейност 2.3. Предвижда се доставка на оборудване за нуждите на МИГ, което ще се използва за провеждане на събитията по проекта.

Поддейност 2.4. Застраховка на активите, придобити от МИГ, в изпълнение на дейността.

За повече информация по изпълнение на Дейност 2. натиснете ТУК.

ДЕЙНОСТ 3. Организиране и провеждане на събития – иновативни за територията и местната общност;

Предвижда се провеждане на събития – иновативни, както за дейността, така и за територията и общността на МИГ, включвайки всички желаещи представители на територията, без ограничение в пол, етническа принадлежност, възраст, соц. положение, представителство или сектор или др., в който се развиват, да вземат участие в организирани събития и дейности, всяко проведено под съответното „мото”, включвайки в текста му наименованието на територията в която живеят и с идеята те да се провеждат ежегодно, създавайки ги като „местна традиция” за територията на МИГ и общността в нея.

Поддейност 3.1. „Фестивал на изкуствата – територия „Кичика – Мадан – Рудозем”

Фестивал на изкуствата ще се проведе в с. Рибница, общ. Рудозем на реновирания терен за целта, обезпечен с необходимото оборудване изпълнени по настоящия проект. МИГ ще е отговорен за обявяването на дните за провеждане.

Поддейност 3.2. „Дни на приятелството и семейството на територията „Кичика – Мадан – Рудозем”

Дни на приятелството и семейството ще се проведе в гр. Мадан, общ. Мадан на реновирания терен за целта, обезпечен с необходимото оборудване изпълнени по настоящия проект. Събитието ще е отворено за семейства, възрастни и млади хора, в т.ч. и от уязвими групи, живеещи на територията на двете общини.

За записалите се да участват, МИГ ще изготви и разпространи сред общността обява и ще е отговорен за обявяването на дните за провеждане.

Поддейност 3.3. „Изложение на продукти и промотиране на услуги – специфични за територия „Кичика – Мадан – Рудозем“

Ще се проведе в гр. Мадан на реновирания терен за целта, обезпечен с необходимото оборудване изпълнени по настоящия проект. Събитието ще е отворено за посещение от общността на двете общини, която ще има възможността да се запознае с местни продукти и услуги, специфични и развиващи се на територията.

За записалите се да участват, МИГ ще изготви и разпространи сред общността обява и ще е отговорен за обявяването на дните за провеждане.

Поддейност 3.4. Обявяване и провеждане на конкурс на тема: „Моята територия „Кичика” – Мадан – Рудозем”

Предвижда се участие на лица, вкл. деца живущи на територията на МИГ да представят свои разработки в контекста на виждането им за „атрактивност и идентичност на моята територия през моя поглед”. МИГ ще разработи методика за класиране и точкуване от комисия и чрез интернет гласуване (номиниране) от граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на МИГ на три разработки, с издаването на грамота, като за І-во място участника ще бъде удостоен с годишна номинация „почетен член” на територия „Кичика” – Мадан – Рудозем”.

За повече информация по изпълнение на Дейност 3. натиснете ТУК.

ДЕЙНОСТ 4. Информираност и публичност за реализацията на проекта;

Поддейност 4.1. Информираност на проекта.

Създаване на уебсайт на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем” и поддържането му за периода на проекта, включително закупуване на платформа за уебсайт, със закупване на домейн и SSL сертификат, и наемане на хостинг; Публикации в регионални медии за стартиране на проекта и при приключване; Организиране и провеждане на информационни конференции при стартиране на проекта и при неговото приключване.

Поддейност 4.2. Публичност на проекта.

Изработване, доставка и монтаж на информационна табела (пред офиса на проекта и на реновираните по проекта обекти); изработване и доставка на информационна дипляна за разпространение при изпълнение на дейностите по проекта от доброволци от двете общини и при провеждане на 2-те информационни конференции по проекта); изработване и доставка на транспаранти при провеждане на събитията- иновативни за територията и местната общност на МИГ. За провеждане на промоционалната кампания по проекта – Дейност 1, следва да изготви, отпечата и достави: Промоционални стикери – за 2 бр. превозни средства – бусове, Флаери, промоционални комплекти – тениски и шапки; Промоционален каталог „Територия: „Кичика” – Мадан – Рудозем”, като съдържа и картен и снимков материал. За провеждане на конкурс на Тема „Моята територия „Кичика” – Мадан – Рудозем” , избрания изпълнител следва да изработи и достави 3 бр. грамоти и 3 бр. луксозни комплекта – кожен тефтер+химикал – с лога на финансиращата програма.

За повече информация по изпълнение на Дейност 4. натиснете ТУК.

ДЕЙНОСТ 5. Доставка на офис консумативи и канцеларски материали за нуждите на екипа за реализация на дейностите по проекта.

РЕЗУЛТАТИ:

  • Популяризиран подхода ВОМР на територията на МИГ „КИЧИКА“;
  • Популяризирана местна идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА“;
  • Популяризирана МИГ „КИЧИКА“, която не е получила финансиране за изпълнение на стратегия за ВОМР;
  • Запазен МИГ „КИЧИКА“, като действащ субект;
  • Въведени иновации за устойчиво развитие.