Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

Обява за провеждане на „Изложение на продукти и промотиране на услуги – специфични за територия „Кичика““

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ

О Р Г А Н И З И Р А

провеждане на << ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИ И ПРОМОТИРАНЕ НА УСЛУГИ – СПЕЦИФИЧНИ ЗА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ >> на 26.08.2023 г. и 27.08.2023 г. в Градски парк – Мадан: реновиран терен по проект: BG06RDNP001-19.476-0010 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“ съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022г., финансиран по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Събитието ще е отворено за посещение от общността на двете общини (Мадан и Рудозем), която ще има възможността да се запознае с местни продукти и услуги, специфични и развиващи се на територията.

Записване за участие на лица и организации, изявили желание да промотират своите продукти и/или услуги – специфични за територията на МИГ:

или на следните адреси:

  • гр. Мадан, ул. „Родопи“№35, офис 209;
  • гр.Мадан ул. Обединение №14, етаж 4, офис 402;
  • гр.Рудозем, бул. „България“ №15, етаж 1 /информационен център/.