Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

На 18.09.2023 г. се проведе информационна конференция (заключителна) по проект BG06RDNP001-19.476-0010 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ

На 18.09.2023 г. от 16:00 часа в град Рудозем, в заседателната зала на общински съвет – Рудозем, се проведе информационна конференция (заключителна) по проект BG06RDNP001-19.476-0010 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие, който се изпълни съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022г., финансиран по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бяха представени изпълнените дейности и постигнатите цели и резултати от реализацията на проекта. Презентация може да изтеглите от ТУК