Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

Проведе се информационна конференция по проект “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ

Днес, 25.07.2023 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Мадан се проведе информационна конференция по проект BG06RDNP001-19.476-0010 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“. Бяха представени целите, основни дейности, финансиране и очаквани резултати от реализацията на проекта, който се изпълнява съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022г., финансиран по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Презентация може да изтеглите от тук.