Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

Обява за провеждане на конкурс

Във връзка с реализация на проект: BG06RDNP001-19.476-0010 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС НА ТЕМА: „МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“. За повече информация тук