Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

Покана за участие в „Обучение на местната общност за изследване и промоциране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ МАДАН  И РУДОЗЕМ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ И НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с изпълнение на проект: BG06RDNP001-19.476-0010-C01 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“ по  Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.476 – Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и Сдружение „Местна инициативна група „Кичика“- Мадан – Рудозем“, Ви каним да заявите своето желание за участие в „Обучение на местната общност за изследване и промоциране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”.

Предвидено е обучаемите лица да са доброволци (20 човека) от територията на МИГ, без ограничение на пол, етническа принадлежност или сектор към който принадлежат, които да бъдат обучени за участие в дейностите по проекта, свързани с изследване, проучване и промоциране на местната идентичност. Подборът на доброволците  ще се извърши от представители на МИГ.

Всички желаещи да се включат в обучението следва да подадат заявление за участие на email: mig_kichika@abv.bg   или в офис 209, ет.2, ул.“Родопи“ №35,  гр. Мадан до 17.00 часа на 23.06.2023 г. (петък).

Обучението ще се проведе на 26 и 27.06.2023 г. от 10.30 часа в залата на Общинска администрация, ет. 4, гр. Мадан, ул. „Обединение“ 14.

  • Програма за обучението на 26.06.2023 г. можете да изтеглите от ТУК
  • Програма за обучението на 27.06.2023 г. можете да изтеглите от ТУК
  • Заявление за участие, може да изтеглите от ТУК

След обучението лицата – доброволци от двете общини да участват активно и на практика в проучването и популяризирането на местната идентичност. От една страна, представители на местната общност ще придобият умения в начините и методите за професионално изследване, проучване, анализиране и промотиране на територията си, така, че да докажат и покажат нейната даденост и идентичност, пред останалите представители на тази общност. От друга страна самата МИГ ще реализира иновативна със спецификата си и за организацията дейност, която ще подпомогне за бъдещата и работа, като действащ субект на своята територия.

С УВАЖЕНИЕ,

инж. Фахри Молайсенов – Кмет и представляващ община Мадан, в качеството ѝ на Председател на Управителния съвет на Сдружение местна инициативна група „Кичика”– Мадан-Рудозем”

Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022г., № в ИСУН 2020: BG06RDNP001-19.476-0010-C01, за реализация на проект: “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“, финансиран по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)