Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

„МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“

О Б Я В А

Във връзка с реализация на проект: BG06RDNP001-19.476-0010 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ

ОРГАНИЗИРА

КОНКУРС НА ТЕМА:

„МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“

В конкурса могат да вземат участие деца и възрастни – жители на община Мадан и община Рудозем, които да представят свои разработки (есе, разказ, стихотворение, песен, рисунка, приложно изкуство) в контекста на виждането им за „атрактивност и идентичност на моята територия[1] през моя поглед“. Творбите се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч., в срок до 15.08.2023г. на следните адреси:

  • гр. Мадан, ул. „Родопи“№35, офис 209;
  • гр.Мадан ул. Обединение №14, етаж 4, офис 402;
  • гр.Рудозем, бул. „България“ №15, етаж 1 /информационен център/;
  • e-mail: mig_kichika@abv.bg.

Разработките следва да са придружени с трите имена на автора, възраст, училище или извънучилищно звено, адрес и телефон.

Регламентът на конкурса предвижда два етапа на класиране:

I-етап: Комисия, назначена от Председателя на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ номинира три разработки, които ще бъдат представени, в интернет сайта на организатора https://mig-kichika.com

II-етап: Он-лайн гласуване от граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на МИГ, класира творбите на първо, второ и трето място като всеки дава своя глас за предпочитаната разработка в секция „КОНКУРС-ГЛАСУВАНЕ“ и предоставя своите имена и e-mail.

В случай на гласуване с един и същ e-mail повече от един път, всяко следващо гласуване след първото ще бъде анулирано.

Класираните ще бъдат публикувани тук до 15.09.2023 г. и ще получат грамоти и луксозни комплекти.

Спечелилият І-во място участник ще бъде удостоен с годишна номинация почетен член” на територия „Кичика” – Мадан – Рудозем”.

Задължително условие е творбите за участие в конкурса да не са публикувани.

За повече информация на тел: 0895757246, 0895666761.

Личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.


[1] Под „ТЕРИТОРИЯ“ следва да се разбира територията на общините Мадан и Рудозем като цяло.

За да свалите обявата в PDF формат натиснете тук