Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем организира заключителна пресконференция на 18.09.2023 г. в 16:00 часа в административната сграда на Община Рудозем

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ

ОРГАНИЗИРА

ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛНА)

на 18.09.2023 г. в 1600 часа в административната сграда на община Рудозем:

град Рудозем, бул. „България” № 15, етаж 2, Заседателна зала на общински съвет – Рудозем

във връзка с приключване изпълнението на проект с наименование:

“ПРОУЧВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022г., финансиран по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Общата стойност на проекта: 187 230,92 лева с включен ДДС, в т.ч.:

  • Безвъзмездна финансова помощ в размер 181 230,92 лева, в т.ч. 90% или 163 107,83 лева – средства от ЕЗФРСР и 10% или 18 123,09 лева – съфинансиране от националния бюджет на РБ;
  • Съфинансиране от общините Мадан и Рудозем 3.20%: 6 000,00 лева.

Срок за изпълнение на проекта: 06.10.2022 г. – 06.10.2023 г.

Основната цел на проекта бе да се проучи и популяризира местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ, вкл. да се въведат иновативни за местната общност дейности и практики, с които да се постигне устойчиво развитие.

  • Програма за провеждането на информационна конференция на 18.09.2023 г., може да изтеглите от ТУК