Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

КЛАСИРАНЕ на участниците в конкурс на тема: „МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“

Във връзка с Конкурс на тема: „Моята територия „Кичика” – Мадан – Рудозем“, организиран от Местна инициативна група „Кичика” – Мадан – Рудозем в изпълнение на проект: “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“, финансиран по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),

ОБЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

I-во място: Разказ на Сара Венциславова Пехливанова, 13 г., НЧ „Родопчанка 2008“, с. Рибница, общ. Рудозем; 

II-ро място: Рисунка на Ивалина Веселинова Атанасова, 16 г., НЧ „Иван Вазов – 1999“, гр. Мадан, общ. Мадан;

III-то място: Стихотворение на Цвета Кисьова-Турханска, 46 г., библиотека при НЧ „Звезда 1950“, с. Елховец, общ. Рудозем.

Класираните ще получат грамоти и луксозни комплекти.

Спечелилият І-во място участник ще бъде удостоен с годишна номинация почетен член” на територия „Кичика” – Мадан – Рудозем.

Официалното връчване на наградите ще се състои на 15.09.2023 г., 14:30 часа в зала 301 на етаж III на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: град Мадан, ул. „Обединение“ № 14.