Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

За нас

Сдружение „Местна инициативна група „Кичика“ – Мадан – Рудозем“ е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредена като форма на публично-частно партньорство между представители на публичния, стопанския и нестопанския сектори от територията на общините Мадан и Рудозем, със задължителното участие на Община Мадан и Община Рудозем.

Основните цели на Сдружението са:

 • Устойчиво развитие на територията на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем, включваща цялата територия на община Мадан и община Рудозем;
 • Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
 • Интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
 • Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
 • Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
 • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство;
 • Подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението;
 • Развитие на организационен капацитет и повишаване на обществената активност на територията на МИГ за изпълнение на дейности, допринасящи за постигане целите на Сдружението;
 • Насърчаване и осигуряване на представеността, активното включването и участието на възможно по-широки кръгове членовете на общността и групи заинтересовани страни;
 • Участие в партньорски мрежи за сътрудничество по изпълнението на съвместни проекти с други МИГ или сродни организации на регионално, национално и международно ниво;
 • Развитието на териториалното сътрудничество в рамките на всеки един от представените в СДРУЖЕНИЕТО сектори;
 • Изграждането на гражданско общество, диалог и прозрачност чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти.