Rural Development Program 2014 - 2020 European Agricultural Fund for Rural Development: "Europe invests in rural areas"

Проведе се Промоционална обиколка под мотото: „Територия: „Кичика” – Мадан – Рудозем”

В периода 16.09.2023 – 17.09.2023 г. на териториите на общините Мадан и Рудозем се проведе Промоционална обиколка под мотото: „Територия: „Кичика” – Мадан – Рудозем” за популяризиране на местната идентичност. Изпълнителят („ДИ ПИ ВЮ“ ЕООД) бе подпомаган от обучените 20 доброволци за 2 дни Х 6ч/ч дневно, съгласно предварителна програма по дни. При провеждането на срещи с представители на общността, доброволците раздаваха флаери и промоционален каталог, които бяха разработени в рамките на проект „Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022 г.

Доброволците от община Мадан обходиха следните населени места: селата – Средногорци, Равнища, Леска, Върбина, Ловци, Буково, Мъглища, Бориново, Шаренска, Митовска и град Мадан.

Доброволците от община Рудозем обходиха следните населени места: Чепинци, Сопотот, Рибница, Витина, град Рудозем, Бяла река, Поляна, Оглед, Равнината, Иваново, Войкова лъка, Бърчево, Елховец, Пловдивци и Коритата.