Rural Development Program 2014 - 2020 European Agricultural Fund for Rural Development: "Europe invests in rural areas"

На 26.06. 2023 г. и на 27.06.2023 г. се проведе „Обучение на местната общност за изследване и промоциране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”

Във връзка с изпълнение на проект: BG06RDNP001-19.476-0010-C01 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“ по  Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.476 – Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и Сдружение „Местна инициативна група „Кичика“- Мадан – Рудозем“, в периода 26.06.2023 г. – 27.06.2023 г. се проведе „Обучение на местната общност за изследване и промоциране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”. Обучаемите лица – 20 доброволци от територията на МИГ бяха обучени за участие в дейностите по проекта, свързани с изследване, проучване и промоциране на местната идентичност.

Снимки ТУК