Rural Development Program 2014 - 2020 European Agricultural Fund for Rural Development: "Europe invests in rural areas"

ВРЪЧВАНЕ на наградите от проведения конкурс „Моята територия „Кичика” – Мадан – Рудозем“

Във връзка с Конкурс на тема: „Моята територия „Кичика” – Мадан – Рудозем“, проведен в изпълнение на проект: “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“, финансиран по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), инж. Фахри Молайсенов (Кмет и представляващ община Мадан, в качеството ѝ на Председател на Управителния съвет на Сдружение местна инициативна група „Кичика“ – Мадан – Рудозем) връчи наградите на класираните участници, както следва:

  • I-во място: Разказ на Сара Венциславова Пехливанова, 13 г., НЧ „Родопчанка 2008“, с. Рибница, общ. Рудозем;
  • II-ро място: Рисунка на Ивалина Веселинова Атанасова, 16 г., НЧ „Иван Вазов – 1999“, гр. Мадан, общ. Мадан;
  • III-то място: Стихотворение на Цвета Кисьова-Турханска, 46 г., библиотека при НЧ „Звезда 1950“, с. Елховец, общ. Рудозем.

Сара Венциславова Пехливанова бе удостоена с годишна номинация „почетен член” на територия „Кичика” – Мадан – Рудозем.